FORSLAG TIL ORDENSREGLEMENT FOR BOLILMARK OMRÅDET

Bestyrelsens forslag til ordensreglement

Printvenlig version

1.
Affald skal bortskaffes fra området. Det påhviler den enkelte grundejer, at fjerne affald fra egen grund, ligesom man skal være behjælpelig med fjernelse af henkastet affald fra fællesområder. Som affald betragtes også plantemateriale (fældede træer og buske), der i længere tørkeperioder udgør en brandfare.

2.

Vedligehold af afvandingskanaler foretages af grundejerforeningen, men lodsejere, som grænser op til disse vandløb er forpligtet til at friholde vandløbet ud for deres grund for affald og opvoksende planter, der vanskeliggør maskinel oprensning.

3.

Veje og stier vedligeholdes af grundejerforeningen, men indkørsel til egen grund skal af lodsejeren vedligeholdes på en sådan måde, at til og frakørsel ikke påfører skader på føromtalte veje og stier.

4.

Beboerne er forpligtet til at overholde de for området gældende hastighedsgrænser, og grundejerforeningen skal foretage foranstaltninger, der hjælper til at dæmpe hastigheden samt sørge for oplysning til andre brugere f.eks. udlejningsbureauer og via disse til lejere om de gældende regler.

5.

Grundejerne er forpligtet til at overholde de i den senest reviderede lokalplan 707 gældende vedtægter vedrørende bygning (tagdækning, maling m.m.) samt vedtægter for grundens pleje (forbud mod terrænreguleringer og ødelæggelse af den naturlige plantevækst).

6.

Beskæring af buske og træer eller anden plantevækst på egen grund skal foretages af grundejerne på en sådan måde, at færdsel på stier og veje kan foregå uden at genere passerende trafik.

7.

Løsgående husdyr af enhver art er forbudt i området, ligesom enhver adfærd, der påfører naturen skade.

8.

Ridning i området er forbudt.

9.

Grundejerne er i medfør af forpligtende medlemskab af grundejerforeningen også medansvarlige for vedligeholdelse af opstillede fælles faciliteter såsom bænke, posthuse og lignende.

10.

Grundejerforeningen er påtaleberettiget overfor de enkelte grundejere i ovenstående forhold og i ekstreme eller vedvarende/gentagne overtrædelser anmeldelsesforpligtiget til de relevante myndigheder.  

© Birthes Webdesign