NYT
Konstituering

Ref fra best møde 12.juni 2017
 

Bolilmark Grundejerforening

Maj 2017:

Åbent brev TIL KØBERE OG SÆLGERE I BOLILMARK OMRÅDET

tilgået ejendomsmæglere og Tønder kommune

 
Maj 2017:

Forslag til vedtægtsændringer

Den kommende generalforsamling er fastsat til 10 juni. Nærmere følger med indkaldelse tilhvert enkelt medlem. Efterfølgende (til efteråret) blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling med drøftelse af vedtægtsændringer, som indstillet af bestyrelsen. Disse ligger her på hjemmesiden, og er udsendt til hvert medlem. Kommentarer og ændringsforslag skal derefter være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før afholdelsen af denne ekstraordinære generalforsamling, hvortil indkaldelse følger med tidsfrist i henhold til vedtægterne. Allerede indsendte forslag/kommentarer indgår i bestyrelsens drøftelser og den efterfølgende generalforsamlings beslutningsgrundlag og behøver således ikke genfremsættes. Såfremt 2/3 af medlemerne møder frem og 2/3 af de fremmødte kan stemme vedtægtesændringerne er disse godkendt. Såfremt fremmødet ikke udgør 2/3 af medlemmerne, men 2/3 af de fremmødte kan godtage ændringerne, skal disse underlægges en ny generalforsamling senest 1 måned efter, hvor 2/3 af de fremmødte – uanset antal - kan beslutte vedtægtsændringerne.

Læs Forslag til vedtægtsændringer

-----------------------

 

Ridning forbudt

Der er opsat skilte ved indfaldsveje og stier til Bolilmark med ridning forbudt, ligesom der er etableret en spærring i form af bomsystem ved Lakolkstien for at hindre uvedkommende motoriseret trafik. Denne bom kan låses op, hvis nødvendigheden tilsiger dette. En nøgle er anbragt et tilgængeligt sted, som ethvert bestyrelsesmedlem kan oplyse om. Skulle den bortkomme vil vi selvfølgelig gerne have besked. Vi har et par reservenøgler, men er ikke særlig forhippet på, at skulle køre til Rømø, hver gang der skal låses op. Beredskabet har deres egen nøgle.

Med hensyn til ridning synes skiltene her  knap 1 måned efter opsætningen ikke at have den helt ønskede effekt, hvorfor vi opfordrer vore medlemmer til at påtale overtrædelser, samt meddele til bestyrelsen, hvis man har kendskab til eller mistanke om, hvor hestene kommer fra, så vil bestyrelsen indskærpe overfor ejerne, at vi ikke kan affinde os med overtrædelse af rideforbud på vore veje, eftersom dette afstedkommer øgede udgifter til vedligehold.

-----------------------

 

Helikopter landingsplads på Rømø - Åbent-brev-til-toender-kommune.pdf

-----------------------

 

MØDE MED TØNDER KOMMUNE OM NY LOKALPLAN

Tønder kommune har på baggrund af det store antal ansøgninger om dispensationer og bestyrelsens klager over manglende respekt for regulativerne i den gældende plan besluttet at udarbejde en ny lokalplan for området.

På det indledende møde blev vi beroliget med, at der ikke er nogen skjult dagsorden, således er der ingen planer om at ændre kloakerings- eller forsynings- og renovationsvilkårene.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at vi gerne vil have de bestemmelser, der normalt gives dispensation til indskrevet i den nye plan, men at vi i øvrigt er godt tilfreds med den eksisterende plan, blot er vi meget utilfredse med, at kommunen ikke sørger for, at reglerne bliver overholdt af alle.

-----------------------

 

Grundejerforeningens formål

Grundejerforeningen har til formål at løse fællesopgaver i sommerhusområdet, herunder udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, grøfter, postkasseanlæg mv.
Grundejerforeningen afholder alle de dermed forbundne omkostninger.

Kort over Bolilmark

Den 12. september 1972 blev Bolilmark Grundejerforening stiftet. På samtlige sommerhusgrunde er der tinglyst bestemmelser om, at de til enhver tid værende ejere af de enkelte grunde, er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.

© Birthes Webdesign