Næste generalforsamling Lørdag 9/3 2024

----

 

Referat fra Generalforsamlingen 2023

 

Grundejerforeningen for sommerhusområdet nr. 707 ”Bolilmark” indkalder hermed til ordinær generalforsamling

 

Lørdag den 18.03.2023 kl. 14.00 Enjoy Resorts Rømø, Havneby

 

Dagsorden med referat.

1.             Valg af dirigent. Hans Schmidt er valgt.

Arne og Dagny valgt som stemmetællere

2.       Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning 2022

 

Endnu et år er gået, og vi skal i dag holde Generalforsamling. Der har været afholdt ”bestyrelsesmøder” på Zoom siden sidste generalforsamling. Derudover har vi haft et møde med turismedirektør Seymour, men derom senere.

Bestyrelsen har for nylig deltaget i et Forenings- og Bestyrelsesseminar II arrangeret af Fritidshusejernes Landsforening. Dette var særdeles positivt da mange planlove, foreningsregler, procedurer, lovkrav, forsikringer og servitutter blev gennemgået.

Ved den lejlighed talte vi med FLs advokat Michael Nathan og med professor i Planlov Michael Tophøj Sørensen om en mulig kommende tinglysning af vores dige. Hvilke juridiske hurdler og besværligheder skal vi være opmærksomme på ved en sådan tinglysning på private matrikler.

Når juraen på dette område er på plads, bliver det i sidste ende BGs generalforsamling, der vedtager dette på en GF i 2024.

7 ejerskifter siden sidste generalforsamling, passer meget godt til gennemsnittet gennem årene i en forening med 243 sommerhuse. Under coronaen var vi oppe på 14 hushandler.

Vi har fortsat et godt samarbejde med Tønder Kommune. Dialogen fungerer godt, men resultaterne lader vente på sig grundet TKs stramme økonomi.

I den forløbne periode har vi haft et meget givtigt møde med den nyansatte Turismechef Seymour og formand for Rømø Turistforening. Vi talte om turismeudviklingen på Rømø. og hvilke perspektiver det har for Bolilmark. Turismen på Rømø bidrager med 40 millioner kr. til Tønder Kommune (alene Bolilmark giver 2.5 millioner i ejendomsskatter), så man kan altid stille det gode spørgsmål om den service, vi modtager, er tilfredsstillende.

Derudover arbejder vi for at få et godt samarbejde etableret med de andre Grundejerforeninger på Rømø. Et samvirke ville kunne komme på tale, hvis de andre GF-er kan se deres fordele ved det. Baggrunden for dette er, at TK kun afholder et samlet dialogmøde med grundejerforeninger om året – så kan vi ligeså godt forberede, hvad der skal forsøges opnået på dette møde.

En god dialog har der også været fra foreningens medlemmer til Bestyrelsen. Forespørgsler om plastikvinduer, tagbeklædning, vedligehold af stikveje og diget er altid genstande til forespørgsler

Grenaffald – brandfare: Vi opfordrer til at bortskaffe grenaffald, bl.a. pga. den store brandfare. Det går hurtigt, hvis der virkelig skulle opstå brand. Derfor har vi inviteret brandkaptajnen på Rømø efter den officielle del at Generalforsamlingen.

Afvandingskanaler og klapsluser: Entreprenør Arne Christensen har fjernet affald m.m. så de to klapsluser i diget mod vest kan virke efter hensigten, og vandet kan løbe væk fra vores sommerhusområde.

Beskæring af buske er også udført på Ringvejen.

Kanalerne renses en gang årligt i oktober/november. Her renses alle grøfter og klapsluserne kontrolleres for fri passage.

Ringvejens tilstand bliver løbende undersøgt, herunder om der mangler kantforstærkning, gennembrydning i asfalten af ukrudt eller rødder fra større træer. I foråret vil der blive sprøjtet for ukrudt langs Ringvejen.

 

3.     Forelæggelse af regnskab. Carsten fremlægger. Regnskabet er lagt på hjemmesiden 14/3.

Der kommer følgende spørgsmål/kommentarer til beretning og regnskab: 1.”Hvilken type grus bruges?” – Stabilgrus.

2.”Er der høvlet af rabatterne på Blåbærvej”- spørgsmålet går videre til Morten Sextus.

3. ”Kan man evt. tage kontakt til de respektive grundejere vedr. de høje træer?”.

4. ”Kan der placeres stabilgrus på Spurvevej og Fyrvej?” – ”Svært at finde plads”.

5. ”Hvad med træer udenfor matriklerne?”

6. ”Vejene skal renoveres i tørvejr”.

7. ”Evt. asfaltering af Blåbærvej”? ”Dyrt at asfaltere og der køres hurtigere”.

8. ”Alternativ til stabilgrus kunne være stenmel (Pris m3?).

9. ”Vedrørende Lakolkstien – hjemsendt til Tønder Kommune til genbehandling”.

10. ”Hvad får man for medlemskab af FL?” ”Bl.a. forsikringsrabat, rådgivning og vejledning”. FL ligger på BGs hjemmeside.   

Beretning og regnskab er godkendt.

 

4.     Bestyrelsens forslag til budget 2023:

Herunder fastsættelse af kontingent. Kontingentet er fortsat 500 kr. årligt

Kassereren vender tilbage efter at have undersøgt eventuel renteindtægt, som indarbejdes i budget. Dette ligger på hjemmesiden. Hermed er budgettet godkendt.
 

Vedr. Budget

Der er budgetteret med 0 kr i renteindtægter, fordi vores pengeinstitut, Andelskassen, p.t. giver 0% i rente på vores 2 konti. En telefonisk henvendelse til Andelskassen dags dato ( 20.03.23)viser at der p.t. ikke regnes med rentestigninger på disse konti. Se hele budgettet

 

5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a.      Sten Scheller (modtager genvalg). Vælges for 2 år. Genvalgt

b.   Orla Olesen (modtager genvalg). Vælges for 2 år. Genvalgt

c.   Vibeke Appel (modtager genvalg). Vælges for 2 år. Genvalgt

d.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Holger Nissen (modtager genvalg). Genvalgt
Gitte Wadskjær (modtager valg). Valgt

e.   Valg af revisor. H.C. Lassen

f.    Valg af revisorsuppleant. Jørgen Gram Hansen

 

6.     Indkomne forslag. Ingen

 

7.     Eventuelt. – Fint hvis grundejerforeningerne på Rømø har en fælles holdning til turismen. – Kan Sextus evt. fælde træer? – Hvad skal der ske med skiltet på posthuset? – Hvem har tilsyn med træerne?

 

Indbudt gæst:

15.00 – 15.30 Brandkaptajn Jakob Rasmussen, Rømø Frivillige Brandvæsen fortæller, at det frivillige brandværn blev grundlagt i 1968. Det holder til i redningshuset ved kirken. Udover brand hjælper det ved stormflod, stormflodsassistenter. Brandværn ved akut beredskab, som hjælper, når der er ”blå blink”

Jakob opfordrer til

-         Frie veje i tilfælde af brand (slangen er 80 meter)

-         Minus grendynger mellem grundene

-         Branddaskere til vegetation

-         Røgalarmer i husene

-         Pulver/vandslukkere (der virker)

-         Metalspande til aske.

 

 

 

---------------------------------------------                                     ------------------------------------

Hans P. Schmidt                                                                      Sten Scheller

Dirigent                                                                                  Formand