Referat fra

Ekstraordinær generalforsamling i Bolilmark Grundejer Forening.

Vedtægtsændringer og Nyvalg

 Printvenlig version - se punktet referater

Lørdag den 23. september 2017 på Hotel Kommandørgården, Rømø

 

Bestyrelsen konstaterede på sit møde den 3. september 2017, at den ikke kan skabe det nødvendige grundlag for at kunne samarbejde.

Dagsorden:

  1.  Velkomst ved formanden

  2. Valg af dirigent

  3. Udpegning af referent og stemmetællere

  4. Generalforsamlingen skal træffe beslutning om det skal være de gældende vedtægter, eller om det skal være forslaget til nye vedtægter, den nye bestyrelse skal arbejde videre med.
    - Hverken de gældende vedtægter eller bestyrelsens forslag til vedtægter er til debat.

  5. Nyvalg til samtlige bestyrelsesposter. 

  6. Valg af suppleanter

  7. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne mødet talstærkt op, så vi kan få valgt en samararbejdsdygtig bestyrelse, der kan leve op til Foreningens formål om, at løse de for parcelejerne værende fælles opgaver, derunder udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, fortove, grøfter, postkasseanlæg, stemmeværker og diger m.v.

 

På bestyrelsens vegne

Sten Scheller

Formand


 Referat:

Ad 1:
Formand Sten Scheller bød de fremmødte deltagere velkommen

 

Ad 2:
Hans Schmidt

 

Ad 3:
Referent Christian Dahl
Stemmetællere: Søren Andersen og Birte Hansen

John Nielsen ønsker ført til protokols: Jeg opfatter indkaldelsen af denne generalforsamling som værende ulovlig, idet den er indkaldt af en person, der uberettiget kalder sig formand.

En indkaldelse skal finde sted på bestyrelsens vegne evt. signeret af den dertil bemyndigede person, men i tilfælde af titel angivelse, skal denne være korrekt. I dette tilfælde fungerende formand.

Formand Sten Scheller orienterede om, at han havde kontaktet Fritidshusejernes Landsforening vedrørende lovligheden af konstitueringen den 8. august og efterfølgende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling. Både konstitueringen den 8. august og indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling er medholdelig ifølge gældende vedtægter for BGF. Denne generalforsamling er derfor beslutningsdygtig.
Adspurgt af dirigenten godkendte de fremmødte medlemmer, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

Ad 4:
Sten Scheller motiverede dagsordenspunktet med en kort henvisning til baggrunden for at der er blevet udarbejdet en nyt forslag til vedtægter.

John Nielsen: bemærkninger til oplægget til nye vedtægter, det blev enstemmigt vedtaget i bestyrelsen, at forslaget skulle til debat, som derfor er godkendt i bestyrelsen, men accepterer, at bestyrelsen beder forsamlingen om at vise vejen for, hvilken vej bestyrelsen skal gå i forhold til det videre arbejde med vedtægterne efter at bestyrelsen den 8.8. indstillede til suppleringsvalg.

Skriftlig afstemning
63 for at det skal være de gældende vedtægter, den nye bestyrelse skal arbejde videre med
2 for at det er det nye forslag, der skal arbejdes videre med.

 

Ad 5:
Valget til bestyrelsen foregår i en valghandling. Den nye bestyrelse konstituerer sig efterfølgende i henhold til gældende vedtægter.


Kandidater:

Skriftlige forslag fra forsamlingen, der måtte skrives op til 5 navne.

Flertallet i bestyrelsen foreslår:
Anne Sørensen, Tranebærvej 3
Carsten Roos, Blåbærvej 8
Sten Scheller, Ringvejen 43
Jørgen Gram Hansen: Hjejlevej 9
Niels Christiansen, Spurvevej 10

Forslag fra forsamlingen udover førnævnte:
Hans Hansen, der dog bad sig fritaget for valg, hvilket blev godtaget af forsamlingen.

Ingen begærede skriftlig afstemning, derfor blev de medlemmer, der var foreslået af et flertal i bestyrelsen valgt med applaus.Ad 6.
Forslag fra et flertal i bestyrelsen:

Helge Appel
Christian Dahl

Forslag fra forsamlingen udover førnævnte:
Flemming Dahl, ønsker dog ikke at blive valgt, hvilket blev accepteret af forsamlingen.

 

Ingen begærede skriftlig afstemning, derfor valgt med applaus.

 

Ad 7.

Eventuelt:

John Nielsen: Ingen indvendinger mod det der er sket, men fortsætter kampen mod lovgivningsmagtens ulovligheder.
Ønsker den nye bestyrelsen at arbejdet må lykkes.
Resultaterne gennem de sidste 3 år taler for sig selv, men der ligger mange store opgaver for den nye bestyrelsen og henviste til tagdækning og fjernelse af lyng.

 

Tak for god ro og orden fra dirigenten,

Afsluttende bemærkninger fra Sten Scheller

Tak for fremmødet.
Selvfølgelig er der nogen, der har ulovligheder på deres grunde. Der har været mange møder og skriverier med John.
John har været meget hjælpsom med at sætte bestyrelsen ind i hvilke opgaver bestyrelsen skal tage sig af og har en stor viden, om området.
Lokalplan 707 er fortsat den plan bestyrelsen arbejder ud fra og opfordrer til at læse referatet fra den 3. september med Tønder Kommune, et møde som viste at det er muligt at have et frugtbart samarbejde.

 
Referent: Christian Dahl og
Dirigent: Hans P Scmidt
© Birthes Webdesign