Referat fra Generalforsamling

Grundejerforeningen for sommerhusområdet nr. 707 ”Bolilmark” indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Lørdag den 30. marts 2019 kl. 14.00

Enjoy Resorts Rømø, Havneby

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab for 2018.
 4. Bestyrelsens forslag til budget 2019.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  a.    Anne Sørensen (ønsker ikke genvalg).
  b.    Niels Christiansen (ønsker ikke genvalg).
  c.    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  d.    Valg af revisor.
  e.    Valg af revisorsuppleant.
   

 7. Indkomne forslag: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skulle være indgivet til bestyrelsen skriftligt eller pr. e-mail senest den 15. januar 2019.
 8. Tønder Kommune vil gerne fortælle om deres tanker i forbindelse med revisionen af Lokalplan 707.
 9. Eventuelt.

 I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen vært ved et beskedent traktement.

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen         

 

 

1 Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Hans Schmidt.

Hans Schmidt er valgt som dirigent

 

Stemmetællere:

Søren Vammen

Sten Jessen

 

2 Bestyrelsens beretning:

Et stille og godt år er forløbet i vor forening.

Der har været 4 bestyrelsesmøder siden generalforsamling.

Opfordring til at bruge referaterne fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden flittigt.

 

5 ejerskifte siden sidst, passer meget godt til gennemsnittet gennem årene i en forening med 243 sommerhuse.

 

Vi har fortsat et godt samarbejde med Tønder Kommune, og TK har i denne uge indkaldt til Dialogmøde med samtlige grundejerforeninger på Rømø i april måned.

 

En god dialog har der også været fra foreningens medlemmer til Bestyrelsen.

Forespørgsler om hundeluftning, samarbejde mellem to naboer om en fælles hegnsaftale og beplantning, vedligehold af stikveje og branddammen. Alle disse fornuftige henvendelser er beskrevet er i løbet af året på vore referater som findes på vores hjemmeside

 

Grenaffald – brandfare: Vi opfordrer at bortskaffe grenaffald, bl.a. pga. den store brandfare. Det går hurtigt hvis der virkelig skulle opstå brand.

 

Vi henstiller til sommerhusejerne i udlejningshuse at man opsætter/vedligeholder brandmyndighedernes henstilling omkring forbud af grill, åben ild, aske fra brændeovne i skraldespande og brugen af nytårsraketter.

 

Afvandingskanaler og klapsluser: Entreprenør Arne Christensen har fjernet affald m.m. så stemmeværket kan virke efter hensigten, og vandet kan løbe væk fra vores sommerhusområde.

 

Vejenes beskaffenhed: Bestyrelsen har fortsat den holdning at fælles stikveje vil blive vedligeholdt, og det er også sket i år. Vinterens mængder af regn har været meget hård ved vore stikveje, og kombineret med megen trafik fordi brugen og udlejningen ikke kun er i de varme og tørre måneder, men for nogle sommerhuses vegne er næsten hele året. 

Der ligger en bunke sand og grus på Ringvejen, hvor man er velkommen til at tage fra, hvis man vil reparere de værste huller.

Vognmand har i denne uge udbedret stikvejene, Igen i denne uge er der fyldt på og jævnet veje ud.

 

Tønder Kommune er blevet inviteret til generalforsamlingen for at orientere om arbejdet med ny lokalplan

Lokalplan 707

Dette var lidt om året 2018.

Fremtiden byder på spændende udfordringer men det vil bestyrelsen forsøge at tage hånd om.

Vi har en meget ung/ny bestyrelse lige efter valg til bestyrelsen er overstået. Det giver selvsagt nogle udfordringer…. Lad os blot nævne vort områdes udvikling: Verdenskulturarvsreservat eller turisme, invasive arter som Hybenrosen eller Glansbladet Hæg, kommuners og udlejningsbureauers aggressive pres på at øge antal overnatninger i deres kommuner og for ikke at glemme klimaets indflydelse på Bolilmark

 

Til slut: Hjælp gerne med at holde vores område rent og pænt.

Tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde.

Hvis I bliver opfordret til at gå ind i bestyrelsen, så tag imod det med kyshånd.

Vi er ikke altid enige, holdninger bliver diskuteret i åben debat, hvor det at lytte, blive inspireret, og lære går hånd i hånd med gode resultater.

 

Kommentarer til Stens beretning:

Ingen kommentarer.

Formandens beretning taget til efterretning.

 

3 Fremlæggelse af regnskab 2018:

Hans Schmidt foreslår:

Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent under ét.

Fremlægges af Carsten Roos

 

Regnskabet lægges op på hjemmesiden sammen med referatet fra generalforsamlingen. Her kan ses detaljer.

Primære indtægter er kontingent; 500 kr. pr. husstand. 243 medlemmer.

Det er et stort arbejde at indkræve kontingent. Pr. dags dato er der stadig én manglende betaling.

Tyske ejere, en ti stykker. Lidt af en udfordring mht. betaling.

Dødsboer har også indflydelse på hvor glat betalingen går

Alt sammen årsag til et lidt skæv beløb i forhold til budgettet.

 

Andre indtægter:

Opsagte forsikringer i 2018. Til fordel for anden forsikring

Returneret indbetalt forsikringer fra tidligere forsikringer.

Udgifter til generalforsamling og bestyrelsesmøder grundet en regning fra 2017 fra kommandørgården.

 

Forsikringerne er dalet fra godt 8000 kr. til godt 4000 da vi har skiftet til fritidsejernes forsikring

Gebyrer: netbank gebyr på 4 gange 400 kr. indkaldelse til generalforsamling pr. brev.

Netbank forsikring opsagt fordi Andelskassen har deres egen netbank forsikring

Regnskab vedlægges referatet som lægges op på hjemmesiden

 

Driftsresultat for 2018; 35671,79 kr.

Vi forventer hverken over- eller underskov til næste år.

 

4 Bestyrelsens forslag til budget 2019:

Lægges op på hjemmesiden.

 

5 Fastsættelse af kontingent:

Vi foreslår kontingent uændret.

500 kr. pr. husstand.

 

Spørgsmål eller kommentar til regnskabet.

Ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet i øvrigt.

Regnskab, budget og forslag til kontingent er godkendt.

 

6 Valg bestyrelsesmedlemmer:

Niels Christiansen og Anne Sørensen er på valg.

De ønsker ikke genvalg. Begge takker nej af udelukkende af personlige årsager.

Niels har i øvrigt siddet i rigtig mange år tidligere

 

Vi i bestyrelsen vil gerne foreslå:

Helge Appel, Blåbærvej 7A

Orla Olesen, Trinnesvej 3

 

Forslag fra generalforsamlingen:

Ingen forslag

 

Helge Appel og Orla Olesen er valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

Vi siger tak til Helge og Orla fordi i stiller op.

 

7 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

Helge Appel og Christian Dahl er på valg.

De kan ikke modtage genvalg; Carsten Dahl har solgt sit hus, Helge Appel sidder nu i den kommende bestyrelse.

Bestyrelsen vil gerne foreslå:

 

Holger Nissen, Ringvejen 151

Inge Laursen, Rørvej 4

Holger Nissen og Inge Laursen er valgt som bestyrelsessuppleanter.

 

Valg af revisor:

Hans Christian Lassen er på valg og tager imod genvalg

Hans Christian Lassen er genvalgt.

 

Valg af revisorsuppleant:

Jørgen Gram Hansen er på valg og tager imod genvalg

Jørgen Gram Hansen er genvalgt

 

Indkomne forslag:

Der er ingen indkomne forslag

 

8 Lokalplan 707 – Tønder kommune.

Behandles efter generalforsamlingens afslutning

 

9 Evt:

Sten Scheller:

Orienterer fra et møde i FL.

Det er muligt at få et besøg fra Trygfonden og en politimand vedr. Registrerede indbrud i DK.

Vil gerne have bragt tallet 30.000 indbrud ned, når nabolande kun har 10.000 indbrud.

Hvis man kan vinde med 2 minutter er der chance for at undgå indbrud.

Er der interesse for et sådan besøg i Bolilmark Grundejerforening fra Trygfonde og Rambøl….?

 

Hans Schmidt spørger om det kan lægges i forbindelse med en generalforsamling, hvilket der svares ja til.

 

Hans Schmidt afslutter generalforsamlingen

 

Steen takker for godt samarbejde til Niels, Anne og Hans Schmidt.

 

 

Tønder Kommune om lokalplan 707:

Der er et særskilt referat fra besøget fra Tønder Kommune vedr. den nye lokalplan der er under udarbejdelse.

 

© Birthes Webdesign