Læs referatet herunder

 

Referat fra Generalforsamling

 Lørdag den 12. September 2020 kl. 14.00 påEnjoy Resorts Rømø, Havneby

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Forelæggelse af regnskab.

4.      Bestyrelsens forslag til budget 2020.

5.      Fastsættelse af kontingent.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a.     Carsten Roos (modtager gerne genvalg). Vælges for 2 år.

b.    Pia Lorenzen (modtager gerne genvalg). Vælges for 2 år.

c.     Sten Scheller (modtager gerne genvalg). Vælges for 1 år.

d.    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Holger Nissen (modtager gerne genvalg).

2. suppleanten: vacant

e.    Valg af revisor.

f.     Valg af revisorsuppleant.

7.      Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag.

(Forslag skulle være indgivet til bestyrelsen skriftligt eller pr. e-mail senest den 15. januar 2020.)

8.      Eventuelt.

 

                I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen vært ved et beskedent traktement.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Generalforsamlingen var oprindelig planlagt til at skulle afholdes i 1. kvartal 2020

men måtte aflyses på grund af Covid-19.

 

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Hans Schmidt.

Hans Schmidt er valgt som dirigent.

 

Referent: Inge Laursen

Stemmetællere: Carsten Andersen og Niels Peter Dalgård.

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen er indkald og varslet i henhold til vedtægterne.

 

 

2. Bestyrelsens beretning ved Sten Scheller:

 

 

2019-20: Covid19-året

Hvilket år er forløbet i vores forening, ikke i kun i vores forening, men også i vort samfund.

Nu afholder vi en generalforsamling, uden at vide hvor mange der dukker op.

Der har i den forløbne periode været 4 bestyrelsesmøder siden generalforsamling 2019.

Bestyrelsen har afholdt arbejdsweekend i efteråret med klipning af kanter.

Opfordring til at bruge referaterne fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden flittigt.

21 ejerskifte siden sidst, passer meget godt til gennemsnittet gennem årene i en forening med 243 sommerhuse. (tendens stigende grundet Corona og danskernes villighed til at holde ferie indenlands).

Vi har fortsat et godt samarbejde med Tønder Kommune, og ny revideret lokalplan for afløseren til Lokalplan 707 er udsendt til høring.

En god dialog har der også været fra foreningens medlemmer til Bestyrelsen. Forespørgsler om hundeluftning, samarbejde mellem to naboer om en fælles hegnsaftale og beplantning, vedligehold af stikveje og branddammen.

Men også hvad vi fælles skal aftale om fældning af det tiltagende træ-problem. Rømø ”springer i skov” og bliver mere og mere dækket af skov også på vore private matrikler.

 Alle disse fornuftige henvendelser er beskrevet er i løbet af året på vore bestyrelsesreferater, som findes på vores hjemmeside

Grenaffald – brandfare: Vi opfordrer at bortskaffe grenaffald, bl.a. pga. den store brandfare. Det går hurtigt hvis der virkelig skulle opstå brand.

Vi henstiller til sommerhusejerne i udlejningshuse at man opsætter/vedligeholder brandmyndighedernes henstilling omkring forbud af grill, åben ild, aske fra brændeovne i skraldespande og brugen af nytårsraketter.

Vi har modtaget klager fra medlemmerne om løse hunde i vores fællesarealer, og bestyrelsen henstiller til at udlejere påpeger hundesnor pligten overfor deres lejere.

Afvandingskanaler og klapsluser: Entreprenør Arne Christensen har fjernet affald m.m. så stemmeværket kan virke efter hensigten, og vandet kan løbe væk fra vores sommerhusområde.

Vejenes beskaffenhed: Bestyrelsen har fortsat den holdning at fælles stikveje vil blive vedligeholdt, og det er også sket i år. Vinterens mængder af regn har været meget hård ved vore stikveje, og kombineret med megen trafik fordi brugen og udlejningen ikke kun er i de varme og tørre måneder, men for nogle sommerhuses vegne er næsten hele året. 

Der ligger en bunke sand og grus ved blåbjergvej, hvor man er velkommen til at tage fra, hvis man vil reparere de værste huller.

Vognmand udbedrer konstant stikvejene.

Lokalplan 707´s afløser må der gerne spørges ind til efter beretningen

Dette var lidt om året 2019-20.

 Lad os blot nævne vort områdes udvikling:

Verdenskulturarvsreservat eller turisme, invasive arter som Hybenrosen eller Glansbladet Hæg, kommuners og udlejningsbureauers aggressive pres på at øge antal overnatninger i deres kommuner og for ikke at glemme klimaets indflydelse på Bolilmark.

Til sidst vil jeg nævne etableringen af megasommerhuse rundt om i Danmark.

Det er en realitet, og det vil også komme på Rømø.

Til slut: Hjælp gerne med at holde vores område rent og pænt.

Tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde.

Vi er ikke altid enige, holdninger bliver diskuteret i åben debat, hvor det at lytte, blive inspireret, og lære går hånd i hånd med gode resultater.

Bestyrelsens beretning taget til efterretning.

 

3. Fremlæggelse af regnskab 2019:

Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent under ét.

Fremlægges af Carsten Roos

 

Regnskabet lægges op på hjemmesiden med referatet fra generalforsamlingen. Her kan ses detaljer.

Primære indtægter er kontingent på125227,76 DKK

Med 243 medlemmer ’a 500 DKK i kontingent burde kontingent indtægten være 121500 DKK, men den er større fordi,

·       Nogle glemmer at de har betalt og betaler en gang til.

·       Nogle indhenter ikke betalt kontingent fra sidste år.

·       Nogle betaler et skævt beløb fordi der er tale om en overførsel fra udlandet.

·       Nogle betaler gebyr for sent betaling.

 

Andre indtægter på 1000 ,00 DKK som er manglende kontingent fra tidligere år i forbindelse med et dødsbo.

 

Vedligeholdelse af veje på 44425 DKK, hvilket er næsten kun halvdelen af de budgetterede 75000 DKK. Årsagen er primært at vejret ikke har tilladt reparation af veje og opgravning af grøfter.

Posthuset har kostet 2233,75, som udelukkende er nyt batteri og pads til hjertestarteren.

 

Forsikringerne består af

o   En forsikringspakke fra Fritidshusejernes landsforening på 4048,25 DKK

o   Netbank forsikring på 500 DKK

Vi har opsagt netbank forsikringen for 2020 fordi den nu er en del vores pakke med Andelskassen.

2 personer har fået kontingent retur,

Driftresultat for 2019:  40.844,56 DKK.

Regnskabet godkendt.

 

 

4. Bestyrelsens forslag til budget 2020:

Gennemgået ved Carsten Roos.

Budgettet lægges op på hjemmesiden.

Budgettet godkendt.

 

 

.5. Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet forbliver uændret på 500,- kr.

Kontingentet godkendt

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Carsten Roos og Pia Lorenzen modtager genvalg og vælges for 2 år.

Sten Scheller modtager genvalg og vælges for 1 år. Sten gør opmærksom på at formand og kasserer ikke må være på valg i samme valgperiode, Har rådført sig hos FL og for at det samme ikke skal forekomme igen vælges Sten for et år.

 Helge Appel er af personlige grunde udtrådt af bestyrelsen og suppleant Inge Laursen er indtrådt i bestyrelsen på Helges plads.

 

Valg af 2 bestyrelsessupleanter:

Holger Nissen modtager genvalg og er valgt som bestyrelsessuppleant.

2.suppleanten er fortsat vacant

 

Valg af revisor:

Hans Christian Lassen er genvalgt

 

Valg af revisorsuppleant:

Jørgen Gram Hansen er genvalgt.

 

 

7. Indkomne forslag:

Der er ikke indkommet nogen forslag.

 

Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning og til regnskab:

1:

Bliver der i den ny Lokalplan indskrevet at der er pligtigt medlemskab af grundejerforeningen?

Formand:

Tønder kommune vil ikke indskrive at der er pligtigt medlemskab af grundejerforeningen. Det er kun ved nyetablering af en Lokalplan der kan indskrives en sådan forpligtigelse.

 

2

Hvad er prisen på vedligehold af hjertestarteren ?

Kasserer undersøger dette.

3

Hvilke stikveje skal selv reparere og vedligeholde vejen ?

 

Bestyrelse:

Alle navngivne stikveje i området vedligeholdes. Sidevejene til stikvejene ind til husene er private og skal vedligeholdes af ejeren selv.

 

4.

Der tilbydes fra kommunen installation af fjernaflæsning af vand. Er dette aflæsning af el til alle husstande?

Der er fra kommunen oplyst at installationen kan udbydes billigere, hvis der er en samlet bestilling på flere installationer. Der efterspørges mulighed for at kunne kommunikere herom eventuelt via bestyrelsen i grundejerforeningen ?

 

Kasserer og formand:

Installationen til fjernaflæsning er til husejere der udlejer via bureau, og hvor der er pligtig aflæsning af strøm og vandforbrug ved udlejning bla. via bureau.

Dette er ikke en bestyrelsesopgave at koordinere et eventuelt fælles indkøb for husejere der har udlejning.

5.

Diget mod vest beskadiges af kreaturer, der færdes på digekronen, da der er hegnet på denne og som visse steder ejes af landmanden.

Vil der kunne arbejdes med denne problematik ?

Formand:

Det anbefales at gå i dialog med landmanden, måske denne kan afse diget som græsningsareal.

Sten Scheller har tidligere undersøgt muligheden for sikring af diget samt forhøjelse heraf grundet risikoen for oversvømmelse ved forhøjet vandstand og har haft kontakt med Rambøl, der gerne kommer og holder et oplæg herom ved en eventuel generalforsamling. Der kan ved interesse herfor skabes dialog omkring sikringen af diget.

Der arbejdes gerne videre med denne problematik i bestyrelsen, men det er svært at angribe den direkte problematik med kvæget, da de færdes på privat grund.

 

6.

Panoramastien til Lakolk anvendes af mange udover grundejerforningens medlemmer, som betaler herfor.

Kasserer:

Grundejerforningen har en årlig udgift på 1000,-  der vurderes som rimeligt og billigt.

Panoramastien går igennem privat grund, hvorpå der er fælles vej ret.

 

7

Kan kontingent opkræves via Mobilpay?

 

Kasserer:

Dette er op til kassereren, som mod gebyr vil kunne tilbyde opkrævning via Mobilpay.

Der kan også tilbydes betaling via betalingsservice for en udgift på 2500,- kr. årligt.

Kassereren overvejer at udbyde dette.

 

8

Kommentar til Lokalplanen ang. forbud mod beplantning og plastvinduer, som ikke findes rimeligt.

Bestyrelse

Der henvises til den kommende høring fra Tønder kommune.

 

8. Eventuelt

Sten Scheller forslår at bestyrelsen til en udgift på 450,- pr. mand deltager i et efteruddannelseskursus for nyvalgte udbudt af FL.

Der er ingen indvendinger mod dette og forslaget godkendes.

 

 

Det bemærkes fra bestyrelsen, at det ikke var muligt at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for Covid 19 mht. afstandskrav og servering på Rømø Enjoy Resorts.

 

Referatet godkendt

Hans Schmidt

 

© Birthes Webdesign