Generalforsamling

Søndag den 27. marts 2022 kl. 14.00

 

Enjoy Resorts Rømø, Havneby

 

Dagsorden med Referat

 

1.      Valg af dirigent.  Hans Schmidt valgt enstemmigt.

2.      Bestyrelsens beretning. Formand Sten Scheller aflægger beretning

2021:

Siden sidste Generalforsamling i september og til i dag den 27. marts BG været på Vinter-stand by. Det er 5 måneder siden vi sidst havde GF.

Vi håber nu, at vi er i turnus med afholdelse af GF, hvor ifølge vedtægterne:

GF afholdes hvert år i første kvartal.

Der har været afholdt ”bestyrelsesmøder” på de digitale medier siden sidste generalforsamling. Disse har mest haft karakter af forretningsudvalgsmøder og gensidig orientering, og der har i vinterperioden ikke været taget væsentlige beslutninger for Bolilmark. Derfor har man måtte søge forgæves efter de sidste måneders bestyrelsesreferater. Covid-19 har også i vinterhalvåret 21 været en væsentlig ubehagelig medspiller til at fysiske møder og foreningsliv ikke kunne gennemføres.

Det lykkedes bestyrelsen på trods af restriktioner at deltage i et Forenings- og Bestyrelsesseminar arrangeret af Fritidshusejernes Landsforening. Dette var særdeles positivt da mange foreningsregler, procedurer, lovkrav, forsikringer og servitutter blev gennemgået.

14 ejerskifter siden sidste generalforsamling, passer meget godt til gennemsnittet gennem årene i en forening med 243 sommerhuse.

Vi har fortsat et godt samarbejde med Tønder Kommune.

TK måtte aflyse et Dialogmøde (Covid-19 restriktioner) med samtlige grundejerforeninger på Rømø. Vi håber at TK indkalder på ny, så vil vi selvfølgelig møde op for at lytte og søge indflydelse på beslutningerne. Renovation, stier i området, skiltning, turisme, klægopgravning til diger o.s.v.

Bestyrelsen afholdt den 15. marts et møde med repræsentanter fra TK i Bolilmark:

Indholdet fra mødet vil der blive orienteret om under punktet Eventuelt.

En god dialog har der også været fra foreningens medlemmer til Bestyrelsen. Forespørgsler om hegnsaftale og beplantning, tagbeklædning, vedligehold af stikveje.

Grenaffald – brandfare: Vi opfordrer at bortskaffe grenaffald, bl.a. pga. den store brandfare. Det går hurtigt hvis der virkelig skulle opstå brand.

Vi har i bestyrelsen snakket om at afholde en arbejdsweekend, hvor vi får en container fragtet igennem vores område og så få kørt alt grenaffald væk.

Vi henstiller til sommerhusejerne i udlejningshuse, at man opsætter/vedligeholder brandmyndighedernes henstilling omkring forbud af grill, åben ild, aske fra brændeovne i skraldespande og brugen af nytårsraketter.

Afvandingskanaler og klapsluser: Entreprenør Arne Christensen har fjernet affald m.m. så de to klapsluser i diget mod vest kan virke efter hensigten, og vandet kan løbe væk fra vores sommerhusområde.

Beskæring af buske er også udført på Ringvejen.

Vejenes beskaffenhed: Bestyrelsen har fortsat den holdning at fælles stikveje vil blive vedligeholdt, og det er også sket i år. Vinterens mængder af regn har været meget hård ved vore stikveje, og kombineret med megen trafik, fordi brugen og udlejningen ikke kun er i de varme og tørre måneder, men for nogle sommerhuses vegne er næsten hele året. Blåbærvej, der er den længste stikvej og dermed med mest trafik bliver efter udbedringerne hurtigt slidt og fyldt med huller.

Vi har i Bestyrelsen inviteret Morten Sixtus til en besigtigelse, hvor vi skridter vejen af, og vi forsøger at finde ”den rigtige løsning”. Om det bliver større typer ral og grus, bedre afvanding eller større hældning på grusvejen finder vi så ud af.

Der ligger en bunke sand og grus på Ringvejen/Blåbærvej, hvor man er velkommen til at tage fra, hvis man vil reparere de værste huller.

Vognmand har i denne uge udbedret stikvejene, og fyldt på og jævnet veje ud.

Til slut: Hjælp gerne med at holde vores område rent og pænt.

Tak til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde.

Vi er ikke altid enige, holdninger bliver diskuteret i åben debat, hvor det at lytte, blive inspireret, og lære går hånd i hånd med gode resultater.

 

3.      Forelæggelse af regnskab. Regnskab gennemgået af kasserer Carsten Roos.

4.      Bestyrelsens forslag til budget 2022.  

Følgende bemærkninger:

 - Forslag om at springe kontingent over et år – på grund af pæn opsparing. Svar: Vigtigt at have en pengeressource til udgifter til asfaltrenovering og forventede større udgifter til stikveje herunder Blåbærvej.

Kommentar omkring at kontingent vedtages efter accept af budget. Utilfredshed med rækkefølgen. Vedtægterne er i overensstemmelse med gældende regler i FL.

Forslag om til Blåbærvej skal renoveres – måske ny entreprenør – utilfredshed med den nuværende vedligeholdelse.

Asfalt på Blåbærvej? – Det vil større hastighed på blåbærvej – vi skal huske at Bolilmark ”ligger” på blød strandeng, hvilket ikke er egnet til tung trafik.

Flere udtalte: man ikke er interesseret i mere asfaltering på Bolilmark, men bevarelse af den skønne natur.

På Lakolkstien bliver også klippet kanter inden sæsonstart 2022.

Regnskab og budget enstemmigt vedtaget. Herefter kaffepause incl. lagkage.

5.      Fastsættelse af kontingent.  Uændret kontingent vedtaget.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a.     Carsten Roos (modtager gerne genvalg). Vælges for 2 år.

b.    Pia Lorenzen (modtager gerne genvalg). Vælges for 2 år.

c.     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Holger Nissen (modtager gerne genvalg).

Vibeke Appel (modtager gerne genvalg).

d.    Valg af revisor. Hans Christian Lassen

e.    Valg af revisorsuppleant. Jørgen Gram Hansen

Alle kandidater genvalgt enstemmigt.

7.      Indkomne forslag.

Facebookgruppe til fælles beskeder mellem grundejerne.

Beslutning: Der var på generalforsamlingen ikke stemning for en

Facebookgruppe.

8.      Eventuelt

Bestyrelsen har den 15/3 2022 haft besøg af repræsentanter fra Tønder Kommune i vores sommerhusområde.

Bestyrelsen orienterer om Tønder Kommunes planer med vores stiområder, renovation, afvandingsproblemer af overfladevand.

Orientering om dialog ved møde med TK – omkring digets beskaffenhed og fremtidige vedligehold.
 

Generalforsamlingen slut 15.45

 

 

 

_____________________                                                                   ____________________

         Hans Schmidt                                                                                                Sten Scheller

             Dirigent                                                                                                      Formand BG

© Birthes Webdesign