Bemærk
Helt ny dagsorden til ekstraordinær generalf.

Bolilmark Grundejerforening

Nyheder sep 2017

Ekstraordinær generalforsamling i Bolilmark Grundejer Forening.

 Lørdag den 23. september 2017 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Rømø

(Mangler du en fuldmagt - så se et eksempel her)

Vedtægtsændringer og Nyvalg til hele bestyrelsen

Bestyrelsen konstaterede på sit møde den 3. september 2017, at den ikke kan skabe det nødvendige grundlag for at kunne samarbejde.

Dagsorden:

·       Velkomst ved formanden

·       Valg af dirigent

·       Udpegning af referent og stemmetællere

·       Generalforsamlingen skal træffe beslutning, om det skal være de gældende vedtægter, eller om det skal være forslaget til nye vedtægter, den nye bestyrelse skal arbejde videre med.
- Hverken de gældende vedtægter eller bestyrelsens forslag til vedtægter er til debat.

·       Nyvalg til samtlige bestyrelsesposter. 

·       Valg af suppleanter

·       Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne møder talstærkt op, så vi kan få valgt en samarbejdsdygtig bestyrelse, der kan leve op til Foreningens formål om, at løse de for parcelejerne værende fælles opgaver, derunder udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, fortove, grøfter, postkasseanlæg, stemmeværker og diger m.v.

 

På bestyrelsens vegne
Sten Scheller
Formand

 

-----------------------
 
Sep 2017
-----------------------
Nyheder Juli 2017:

-----------------------

 

Maj 2017:

Åbent brev TIL KØBERE OG SÆLGERE I BOLILMARK OMRÅDET

tilgået ejendomsmæglere og Tønder kommune

-----------------------

 

Ridning forbudt

Der er opsat skilte ved indfaldsveje og stier til Bolilmark med ridning forbudt, ligesom der er etableret en spærring i form af bomsystem ved Lakolkstien for at hindre uvedkommende motoriseret trafik. Denne bom kan låses op, hvis nødvendigheden tilsiger dette. En nøgle er anbragt et tilgængeligt sted, som ethvert bestyrelsesmedlem kan oplyse om. Skulle den bortkomme vil vi selvfølgelig gerne have besked. Vi har et par reservenøgler, men er ikke særlig forhippet på, at skulle køre til Rømø, hver gang der skal låses op. Beredskabet har deres egen nøgle.

Med hensyn til ridning synes skiltene her  knap 1 måned efter opsætningen ikke at have den helt ønskede effekt, hvorfor vi opfordrer vore medlemmer til at påtale overtrædelser, samt meddele til bestyrelsen, hvis man har kendskab til eller mistanke om, hvor hestene kommer fra, så vil bestyrelsen indskærpe overfor ejerne, at vi ikke kan affinde os med overtrædelse af rideforbud på vore veje, eftersom dette afstedkommer øgede udgifter til vedligehold.

 

-----------------------

 

MØDE MED TØNDER KOMMUNE OM NY LOKALPLAN

Tønder kommune har på baggrund af det store antal ansøgninger om dispensationer og bestyrelsens klager over manglende respekt for regulativerne i den gældende plan besluttet at udarbejde en ny lokalplan for området.

På det indledende møde blev vi beroliget med, at der ikke er nogen skjult dagsorden, således er der ingen planer om at ændre kloakerings- eller forsynings- og renovationsvilkårene.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at vi gerne vil have de bestemmelser, der normalt gives dispensation til indskrevet i den nye plan, men at vi i øvrigt er godt tilfreds med den eksisterende plan, blot er vi meget utilfredse med, at kommunen ikke sørger for, at reglerne bliver overholdt af alle.

-----------------------

 

Grundejerforeningens formål

Grundejerforeningen har til formål at løse fællesopgaver i sommerhusområdet, herunder udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, grøfter, postkasseanlæg mv.
Grundejerforeningen afholder alle de dermed forbundne omkostninger.

Kort over Bolilmark

Den 12. september 1972 blev Bolilmark Grundejerforening stiftet. På samtlige sommerhusgrunde er der tinglyst bestemmelser om, at de til enhver tid værende ejere af de enkelte grunde, er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.

    © Birthes Webdesign